Stel uw vraag  

Disclaimer

evofenedex Bedrijvengids

evofenedex Bedrijvengids is een initiatief en eigendom van evofenedex en VIP Marketing BV. De inhoud van deze website en de downloads zijn direct eigendom van evofenedex en VIP Marketing BV of indirect via de dochterbedrijven ervan, tenzij anders is aangegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan evofenedex en VIP Marketing BV.

De informatie die op deze website is opgenomen, is in goed vertrouwen gegeven en evofenedex en VIP Marketing BV doen alle moeite voor zover redelijkerwijs mogelijk, om te garanderen dat deze informatie correct is. evofenedex en VIP Marketing BV geven echter geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke informatie; al deze verklaringen en garanties zijn, impliciet of expliciet, uitgesloten.

evofenedex en VIP Marketing BV aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die zou kunnen ontstaan door te vertrouwen op of gebruik te maken van deze website. evofenedex en VIP Marketing BV is niet aansprakelijk in het geval iemand door te vertrouwen op of gebruik te maken van dergelijke informatie enig indirect verlies of schade lijdt of verlies of schade ten gevolge hiervan, of verlies van of schade aan winst, inkomsten, spaargelden, toepassingen, overeenkomst, goodwill of business, op welke manier ook veroorzaakt, waaronder door een onjuiste voorstelling van zaken, nalatigheid, onrechtmatige daad, contractbreuk of schending van wettelijke plichten, zonder beperkingen. Niets van het bovenstaande zal echter de aansprakelijkheid van evofenedex en VIP Marketing BV beperken of uitsluiten voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voorzover anderszins wettelijk ontoelaatbaar.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door evofenedex en VIP Marketing BV gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. evofenedex en VIP Marketing BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van VIP Marketing BV.